BEWINDVOERING

ALS DE SITUATIE EROM VRAAGT

BESCHERMINGSBEWIND

Beschermingsbewind, ook wel bewindvoering genoemd, is erop gericht om de financiële belangen te behartigen van personen die niet (meer) in staat zijn dit zelf te doen. Dit moet blijken uit een verklaring van een arts/psychiater of uit een sociaal verslag van een hulpverlenende instantie. Verder zijn er geen voorwaarden verbonden aan bewindvoering. De kantonrechter wijst een bewindvoerder aan om de financiële belangen te beheren. Zodra de onderbewindstelling is uitgesproken door de kantonrechter kan men niet meer zelfstandig over zijn/haar financiële middelen en goederen beschikken, het beheer daarover is dan in handen van een bewindvoerder. Jaarlijks legt de bewindvoerder verantwoording af bij de rechtbank.

Onze visie is om, indien mogelijk, de cliënten zodanig te ondersteunen en te begeleiden, met het uiteindelijke doel dat men in staat is zelfstandig de financiën te beheren.

Beschermingsbewind kan in veel situaties een uitkomst zijn voor bijvoorbeeld (dementerende) ouderen, maar ook voor personen met een lichamelijke en/of psychosociale beperking, jongeren, alleenstaanden en gezinnen die moeite hebben om rond te komen en/of schulden hebben, is het een uitstekend houvast.

ALGEMENE PROCEDURE

INTAKE:
Een aanvraag duurt circa 3 maanden. Hiermee wordt bedoeld, vanaf het moment dat de aanvraag wordt verstuurd naar de Rechtbank tot aan de uitspraak van de onderbewindstelling door de Rechter.

De aanvraag verloopt middels een aanvraagformulier (inclusief een aantal bijlages). Nadat wij het aanvraagformulier hebben ontvangen, gaan wij de aanvraag beoordelen. Als wij bewindvoerder kunnen worden, komen we bij de aanvrager thuis voor een intakegesprek. Na het intakegesprek verzamelen wij alle stukken die nodig zijn en versturen de aanvraag naar de Rechtbank.

Bewindvoering wordt uitgesproken voor bepaalde tijd. De duur is afhankelijk van de persoonlijke situatie.

Als cliënt van mening is dat hij/zij weer zelfstandig zijn/haar financiën kan beheren, dan kan de cliënt een verzoek tot opheffing opsturen naar de Rechtbank.

PERIODE VAN DE

ONDERBEWINDSTELLING:

Als de Rechter de onderbewindstelling heeft uitgesproken, krijgt de cliënt 2 vaste contactpersonen.

Er wordt een beheer- en leefgeldrekening geopend. De beheerrekening staat op naam van de cliënt en wordt beheerd door MEANDER SUPPORT. De leefgeldrekening staat eveneens op naam van de cliënt. Voor deze rekening ontvangt cliënt een bankpas met pincode. Hiermee kan gebruik gemaakt worden bij een geld- en betaalautomaat.

Alle “vermogensbestanddelen” worden vanaf nu beheerd door MEANDER SUPPORT. Hiermee bedoelen wij alle inkomsten (salaris, uitkering, toeslagen, etc.), spaarvermogen, koopwoning, auto, etc.

In principe wordt de kinderbijslag doorbetaald aan de cliënt tenzij zich noodsituaties voordoen (bijvoorbeeld bij het niet kunnen voldoen van de vaste lasten, zoals huur, gas, water, elektra)

Wij zullen alle bedrijven waarmee de cliënt mee te maken heeft aanschrijven en vriendelijk verzoeken het postadres te wijzigen in dat van MEANDER SUPPORT. Wij zullen de werkgever en/of uitkerende instantie verzoeken om het salaris en/of de uitkering op de beheerrekening over te boeken zodra deze is geopend. Zodra het eerste inkomen op de beheerrekening is gestort, wordt er wekelijks leefgeld overgeboekt naar de rekening van de cliënt.
De cliënt ontvangt jaarlijks een financieel verslag in tweevoud, waarvan 1 exemplaar ondertekend (door de cliënt) retour moet worden gestuurd naar MEANDER SUPPORT.

ALGEMENE PROCEDURE

Client is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor:
- Inschrijving in de Gemeentelijke Basisadministratie;
- Het aanvragen van een uitkering en het aanvragen van een legitimatiebewijs;
- Het doorsturen van de post naar de bewindvoerder;
- Het regelen van een woning.

Als cliënt een inkomen op het sociaal minimum heeft, wordt er door MEANDER Bewindvoering bijzondere bijstand aangevraagd voor de verschuldigde bewindvoeringskosten. Mocht cliënt hiervoor in aanmerking komen, dan wordt deze bijzondere bijstand op de beheerrekening van de cliënt gestort.

Download het onderbewindstelling aanvraagformulier.

Aangesloten bij de brancheorganisatie voor bewindvoerders
nbbi

CONTACT MET MEANDER SUPPORT

Wij zijn telefonisch bereikbaar:
Op werkdagen tussen 9:00 uur – 11:30 uur

Met uitzondering van dinsdag.